ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

28.07.2016 Tarihli Encümen Toplantısı


                                                                                                              T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 28 Temmuz 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 TE YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.
 
1- (364) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Kirazca Mahallesi, 1 pafta 60 nolu parseldeki Sakarya Büyükşehir Belediyesine tahsisli taşınmazın (95.121 m2 arsa) içerisine (80 adet Sebze ve Meyveci Dükkanı-4 adet Çay Ocağı- 4 adet Büfe-6 adet Dükkan- 1 adet Lokanta- 1 adet Kıraathane- 1 Adet WC) sınırlı Ayni Hak tesisi ile; Yeni Hal Binası yapımı ve 29 yıl süreyle işletilmesi işi ihalesi.
 
2- (365) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2010 tarih ve 6/193 sayılı Kararına istinaden kurulan yol üstü ücretli parklanma alanlarının ve cihazlarının işletilmesinin, cironun asgari % 15 (yüzde onbeş) oranında Büyükşehir Belediyesine aktarılması koşuluyla, yol üstü ücretli parklanma alanlarının 3 (üç) yıllığına işletilmesi işi ihale gün ve saatinin tespitine ilişkin 13/07/2016 tarihli; 591 sayılı yazısı,
 
3- (366) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin denetimindeki Etbalık Minibüs Hattında Selçuk Salih AKGÖKÇE 54 M 0245 plakalı ticari araç ile hat sahibi olarak çalışmakta olduğu hattının çalışma ruhsat hakkını 18/07/2016 tarihli dilekçeyle Şeyma DUMAN’a devredilmesine ilişkin 19/07/2016 tarihli; 1340 sayılı yazısı,
 
4- (367).Zabıta Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz Zabıta ekiplerince şehrin muhtelif yerlerinde yapılan denetimler sırasında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine aykırı davranışlardan dolayı tanzim edilen 83 adet İdari Yaptırım Karar Tutanaklarının görüşülerek karar alınması talebine ilişkin 22/07/2016 tarihli; 930 sayılı yazısı.
 
5- (368) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesinin 4650 sayılı Kanunla değişen 3’ ncü maddesinde “ Kamulaştırma kararının alınmasından sonra, kamulaştırmayı yapacak idare taşınmaz malın tahmini bedelini tespit etmek üzere kendi bünyesi içinde en az 3 kişiden teşekkül eden bir veya birden fazla Kıymet Takdir Komisyonu görevlendirir, ayrıca idare tahmin edilen bedel üzerinden pazarlıkla satın alma ve trampa işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak üzere kendi bünyesi içinde en az 3 kişiden teşekkül eden bir veya birden fazla Uzlaşma Komisyonu görevlendirir “ denildiğinden 31/12/2015 tarihli; 607 sayılı Encümen Kararı ile Kıymet Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonu üyeleri belirlenmiştir. Uzlaşma Komisyon Üyesi olarak belirlenen Hüseyin KARAMEHMETOĞLU (eski Mali Hizmetler Dairesi Başkanı) görevinden ayrıldığından yerine Veysel ÇIPLAK (Mali Hizmetler Dairesi Başkanı)’ın görevlendirilmesine ilişkin 27/07/2016 tarihli; 2553 sayılı yazısı.
 
6- (369) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Adapazarı İlçesi, Tuzla Mahallesi, 74 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda, Adapazarı Belediyesi Encümeninin; 17/06/2016 tarih ve 698 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 28/07/2016 tarihli; 2554 sayılı yazısı.
 
7- (370) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Sakarya ili, Karapürçek ilçesi, Büyük Karapürçek Mahallesi, 46 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen ve ekli listedeki parselleri kapsayan yaklaşık 30 hektarlık alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanunun Ek-1 Maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılması ve hazırlanan parselasyon planlarının İmar Kanununun 19. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7b ve 7c maddeleri uyarınca onaylanarak 1 ay süreyle askıya çıkarılması hususunda karar alınmasına ilişkin 28/07/2016 tarihli; 2555 sayılı yazısı.
 
8- (371) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Sakarya ili, Karapürçek ilçesi, Büyük Karapürçek Mahallesi, 45 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen ve ekli listedeki parselleri kapsayan yaklaşık 140 hektarlık alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanunun Ek-1 Maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılması ve hazırlanan parselasyon planlarının İmar Kanununun 19. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7b ve 7c maddeleri uyarınca onaylanarak 1 ay süreyle askıya çıkarılması hususunda karar alınmasına ilişkin 28/07/2016 tarihli; 2556 sayılı yazısı.
 
9- (372) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Sakarya ili, Adapazarı ilçesi, Tepekum Mahallesi, 28 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda Belediyemiz Encümeninin 07/11/2013 tarihli ve 319 nolu kararıyla, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanununun Ek-1 maddesine göre yapılan Arazi ve Arsa Düzenlemesi işlemi Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2014/1327 Esas sayılı dosyası ile açılan davada mahkemece 21/01/2016 tarih ve 2016/69 nolu karar ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiğinden, Tepekum Mahallesi 52 Nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda geri dönüşüm işlemi ve yeniden arazi ve arsa düzenlemesi işlemi yapılması ve hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre onaylanarak 1 ay süreyle ilan edilmesi Belediyemiz Encümeninin 09/06/2016 tarih ve 304 nolu kararı ile uygun görülmüştür. Askı süresince 3 adet itiraz yapılmış olup, yapılan incelemeler neticesinde; 1. 21/06/2016 tarihli ve 1421128 referans nolu dilekçe ile Selim SELMAN’ın 4290/5 ve 4290/6 nolu parsellerdeki hisselerinin birleştirilmesi talebinin kabulüne, 2. 18/07/2016 tarihli ve 1433668 Referans nolu dilekçe ile Yahya EREN vd.’nin müstakil parsel taleplerinin kabulüne, 3. 12/07/2016 tarihli ve 1431527 referans nolu dilekçe ile Fatma ALBUDAK’ın kadastro parselinin isabet ettiği imar adasından müstakil parsel verilmesi talebinin kabulüne karar verildiğinden, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanununun Ek-1 maddesine göre yeniden hazırlanan Tepekum Mahallesi 52 nolu düzenleme bölgesine ait parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7b ve 7c maddelerine göre onaylanmasına ilişkin 28/07/2016 tarihli; 2557 sayılı yazısı.
 
10- (373) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Serdivan İlçesi Adalı Serdivan 1466 ada 21 parsel nolu 1316,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın imar yolunda kalan 349,92 m2 lik kısmı ile 1466 ada 27 parsel nolu 590,48 m2 yüzölçümlü taşınmazın imar yolunda kalan 208,65 m2 lik kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 5. maddesinin 3. bendine göre kamulaştırılmasına ilişkin 28/07/2016 tarihli; 2558 sayılı yazısı.