ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

26/05/2016 Tarihli Encümen Toplantısı

                                                                                                                       T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 26 MAYIS 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 TE YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

1-  (273) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz ekiplerince, İlimiz Adapazarı İlçesi, Adnan Menderes Caddesi No: 106 adresinde faaliyet gösteren Yangel Kardeşler Pet. Tar. Ür. Oto. San. Tic. Ltd. Şti. (Vergi No:9360083889 A.F.Cebesoy V.D) adlı işletmeye 11.05.2016 tarihinde çevresel gürültü denetimi yapılmıştır. Yapılan denetim sonucu, işletmenin faaliyetinden kaynaklı ölçülen çevresel gürültü seviyesinin (Değişik:RG 18.11.2015–29536) 04 Haziran 2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” nin üst sınır değerlerini geçtiği Çevresel Denetim Tutanağı ile tespit edilmiştir. Bahse konu olan işletme daha önce 24.03.2016 tarihli 1375747 referans numaralı yazı ile gürültü konusunda önlem alması yönünde uyarılarak süre verilmiştir. Yapılan denetime dair tanzim edilen tutanak, uyarı yazısı, Gürültü Ölçüm Raporu ve fotoğraf görüntüleri yazı ekinde sunulmuş olup, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 13/05/2016 tarihli; 316 sayılı yazısı.
 
2- (274) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, 09/03/2016 tarihli dilekçe ile Sakarya Büyükşehir Terminalinde bulunan ve Selman TAVACI tarafından işletilen 1.Kat 1-11(Daire 4) işyerinin Yahya EREK ve Muhammed KARDEMİR tarafından devir alınarak işletilmesi talep edidiğinden, devir ile ilgili tahakkuk eden bedel Mali İşler Dairesi Başkanlığına yatırılmış olup (202830 numaralı tahsilât makbuzu) teminat altına alınmıştır. Ekli sözleşmenin 7.1 maddesi gereğince devir işlemlerinin yapılabilmesi hususunda karar alınması talebine ilişkin 18/05/2016 tarihli; 99 sayılı yazısı.
 
3- (275) Zabıta Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz Zabıta ekiplerince şehrin muhtelif yerlerinde yapılan denetimler sırasında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine aykırı davranışlardan dolayı tanzim edilen 27 adet İdari Yaptırım Karar Tutanaklarının görüşülerek karar alınması talebine ilişkin 20/05/2016 tarihli; 626 sayılı yazısı.
 
4- (276) Zabıta Dairesi Başkanlığının, Zabıta Dairesi Başkanlığı Hal Şube Müdürlüğü denetim personellerince, Orhaniye Mahallesi Eser Sokak No:19 Geyve / SAKARYA adresi ile İncik Suyu Mahallesi Yavuz Sultan Selim Sokak No:6 Geyve / SAKARYA adresinde yapılan denetimler neticesinde Muhmin BUĞDAY ile Fatih TUTAL adına 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 14. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi ile aynı kanununa bağlı olarak yayınlanan 07/07/2012 tarihli Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Haller Hakkında Yönetmeliğin 27 ve 48. maddelerine istinaden; “Malların etiketlenmesine ilişkin yönetmelikteki usul ve esaslara aykırı hareket edilmesi” fiilinin işlenmesi nedeniyle 5957 Sayılı Kanunun 14/1-a maddesine istinaden, 12.05.2016 tarih ve 000005 , 000006nolu Ceza Tutanakları ile personellerimizce 130,00 (yüzotuz) Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştır. Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde 5957 Sayılı Kanunun 14/1-a maddesine istinaden, Muhmin BUĞDAY ile Fatih TUTAL’a personellerimizce kesilen 130,00-TL İdari Para Cezasının tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yetkili Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz yolu açık olmak şartıyla, tahsili hususunda karar alınmasına ilişkin 23/05/2016 tarihli; 81 sayılı yazısı.
 
5- (277) Zabıta Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halinde 30nolu dükkanın tahsis sahibi olan S.S.614 Sayılı Akyazı Meyve ve Sebze Diğer Tarımsal Ürünler Tarım Satış Kooperatifi Hal Şube Müdürlüğümüze vermiş olduğu 05/04/2016 tarihli ve 1382681/103sayılı dilekçesinde, 5957 sayılı kanuna istinaden çıkartılan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkındaki 07.07.2012 tarih ve 28346 sayılı Yönetmeliğin Geçici 1.maddesinin 12. Fıkrası na göre 31.12.2024 tarihine kadar adına kira sözleşmesi bulunan dükkanını Ferhat TATAR’a devretmek istediğini beyan ettiğinden, Yönetmeliğin 32. maddesine göre dilekçe sahibi S.S.614 Sayılı Akyazı Meyve ve Sebze Diğer Tarımsal Ürünler Tarım Satış Kooperatifi’nin tahsis hakkının Ferhat TATAR’adevir ilişkin 24/05/2016 tarihli; 82 sayılı yazısı.
  
6- (278) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Ünal Ozan Caddesi No: 61, 3 ada 24 no lu parselde bulunan metruk yapının, çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet vermesinden, imar adası ve mülkiyet sınırı dışında kalmasından dolayı kaldırılması gerekmektedir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39 uncu maddesinde; “Bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe on gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibinin bulunmaması halinde binanın içindekilere tebligat yapılır. Onlar da bulunmazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Tebligatı müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu işler belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.” denilmektedir. Söz konusu metruk yapının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39 uncu maddesine istinaden yıkılması talebine ilişkin 18/05/2016 tarihli; 302 sayılı yazısı.
 
7- (279) İmar ve Şehircilik Dairesi  Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kaynarca İlçesi Merkez Mahallesi 50 ada 9 parsel nolu 239,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapının İlçe Kütüphanesi olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75- d maddesine göre Kaynarca İlçe Belediyesine devri, devir ile ilgili işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.05.216 tarih ve 5/311 nolu kararı ile kabul edildiğinden, Kaynarca İlçesi Merkez Mahallesi 50 ada 9 parsel nolu 239,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapının Kaynarca İlçe Belediyesine devri hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75- d maddesine göre alınan Meclis kararına istinaden devir ile ilgili işlemler için karar alınmasına ilişkin 23/05/2016 tarihli; 1594 sayılı yazısı.
 
8- (280) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Mülkiyeti Belediyemize ait olan İmar Planında İlköğretim Tesis Alanında kalan ve üzerinde Karakamış İlk/Ortaokulu bulunan Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi 33.K.2 pafta 563 ada 44 parsel nolu 5000,03 m2 yüzölçümlü taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre bedelsiz olarak Maliye Hazinesi adına devredilmesi, devir ile ilgili işlemler için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.05.2016 tarih ve 5/312 nolu kararı ile kabul edildiğinden, üzerinde Karakamış İlk/Ortaokulu bulunan Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi 33.K.2 pafta 563 ada 44 parsel nolu 5000,03 m2 yüzölçümlü taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre bedelsiz olarak Maliye Hazinesi adına devredilmesi ile ilgili alınan Meclis kararına istinaden devir tile ilgili karar istemine ilişkin 23/05/2016 tarihli; 1595 sayılı yazısı.
 
9- (281) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 09/02/2016 tarihli; 285451 sayılı yazı ile Akyazı İlçesi, Durmuşlar Mah. Keremali Devlet Ormanında 1.000,00m 2’lik telsiz vericisi istasyonunun ormanlık alanda kalan kısımları için 6831 sayılı Orman Kanununun 17/3 ve 18.maddelerinin uygulama yönetmeliğine göre izin dosyasının hazırlanarak gönderilmesi istenilmiş olup yönetmelikteki madde 8.4 deki ‘‘ İl özel idareleri, bediyeler, köy tüzel kişilikleri, belediyeler birliği, çevre koruma birlikleri,turizm alt yapı hizmet birliklerinin ve köylere hizmet götürme birliklerinin kar gayesi bulunmaksızın ve kamu yararına yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere yapacakları tesislerden,…ağaçlandırma bedeli, orköy bedeli ile erozyon bedeli alınmaz. Arazi izin bedeli ise yüzde doksan beş indirimli olarak alınır ’’ ifadesine istinaden kamu yararı kararı alınması gerektiğinden, Akyazı İlçesi, Durmuşlar Mahallesi, Keremali Devlet Ormanında 1.000,00m2’lik telsiz vericisi istasyonunun ormanlık alanda kalan kısımlarına izin almak amacıyla ‘‘kamu yararı kararı’’ alınmasına ilişkin 23/05/2016 tarihli; 1561 sayılı yazısı.
 
10- (282) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 02/03/2016 tarihli; 466643 sayılı yazı ile Geyve İlçesi, Alıplar ve Çine Mahallesi, Çinetaşı Devlet Ormanında 50.00m2’lik telsiz vericisi istasyonunun ormanlık alanda kalan kısımları için 6831 sayılı Orman Kanununun 17/3 ve 18. maddelerinin uygulama yönetmeliğine göre izin dosyasının hazırlanarak gönderilmesi istenilmiş olup yönetmelikteki madde 8.4 deki ‘‘ İl özel idareleri, bediyeler, köy tüzel kişilikleri, belediyeler birliği, çevre koruma birlikleri,turizm alt yapı hizmet birliklerinin ve köylere hizmet götürme birliklerinin kar gayesi bulunmaksızın ve kamu yararına yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere yapacakları tesislerden,……ağaçlandırma bedeli, orköy bedeli ile erozyon bedeli alınmaz. Arazi izin bedeli ise yüzde doksan beş indirimli olarak alınır ’’ ifadesine istinaden kamu yararı kararı alınması gerektiğinden, Geyve İlçesi, Alıplar ve Çine Mahallesi, Çinetaşı Devlet Ormanında 50.00m2’ lik telsiz vericisi istasyonunun ormanlık alanda kalan kısımlarına izin almak amacıyla ‘‘kamu yararı kararı’’ alınmasına ilişkin 23/05/2016 tarihli; 1562 sayılı yazısı.

11- (283) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 11/04/2016 tarihli; 39 sayılı yazı ile Geyve İlçesi, Setçe Mahallesinde tarımsal alanların sulanmasını sağlayan suyun kapalı boru sistemi ile mahalle girişine kadar getirilmesi için orman yolunda kalan 3.300,37 m2 lik alandan geçiş izni alınması hususunda 6831 sayılı Orman Kanunun 17/3 ve 18. Maddelerinin uygulama yönetmeliğine göre izin dosyasının hazırlanarak gönderilmesi istenilmiş olup, yönetmelik madde 8.4 deki “İl özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, belediyeler birliği, çevre koruma birlikleri, turizm alt yapı hizmetleri birliklerinin ve köylere hizmet götürme birliklerinin kar gayesi bulunmaksızın ve kamı yararına yönelik hizmetlerinde kullanılmak üzere yapacakları tesislerden, … ağaçlandırma bedeli, orköy bedeli ile erozyon bedeli alınmaz. Arazi izin bedeli ise yüzde doksan beş indirimli alınır’’ ifadesine istinaden kamu yararı kararı alınması gerektiğinden, Geyve İlçesi, Setçe Mahallesi Karlık Devlet Ormanı içerisinde orman yolunda kalan 3.300,37m2’lik alandan geçirilecek olan isale hattı için gerekli olan “Kamu Yararı Kararının’’ alınmasına ilişkin 25/05/2016 tarihli; 1607 sayılı yazısı.
 
12- (284) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,.Adapazarı İlçesi Karaman Mah.1490 ada 1 parsel nolu taşınmazda 194 nolu iş merkezindeki 1. Kat 28 bağımsız bölüm nolu (kapı no:108) İlim AYDOĞAN adına kayıtlı iş yeri, İlimizdeki sığınmacı öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmek üzere geçici eğitim ve öğretim merkezi olarak kullanılacak iş merkezinde olduğundan mülkiyeti Belediyemize ait olan Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1777 ada 1 parsel nolu taşınmaz 121 nolu iş merkezi alt zemin kat 2 bağımsız bölüm nolu (kapı no:AZ2) iş yeri ile Belediyemize 2.425,00TL Bedel Farkı Ödemek Şartıyla takası, Belediyemiz Encümeninin 05.05.2016 tarih ve 242 nolu kararı ile uygun görülmüştür. Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1490 ada 1 parsel nolu taşınmazda 194 nolu iş merkezindeki 1. Kat 28 bağımsız bölüm nolu (kapı no:108) iş yerinin, mülkiyeti Belediyemize ait olan Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1777 ada 1 parsel nolu taşınmaz 121 nolu iş merkezi alt zemin kat 2 bağımsız bölüm nolu (kapı no:AZ2) iş yeri ile takasında Kamulaştırma Kanununun 26. maddesine göre ilgi encümen kararında belirtilen ve Belediyemize ödenecek olan 2.425,00TL bedel farkına ilave olarak 32.575,00TL daha fark ödenerek toplamda 35.000,00TL bedel farkı ödemek şartıyla takasına ilişkin 24/05/2016 tarihli; 1600 sayılı yazısı.
 
13- (285) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, 22 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen bölgede 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanununun Ek-1 maddesine göre Arsa ve Arazi Düzenlenmesi yapılması, Arifiye Belediyesi Encümeninin; 03/02/2016 tarih ve 2016/24 nolu kararıyla uygun görülmüştür. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi ile Büyükşehir Belediyelerine “… Büyükşehir içindeki belediyelerin parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek” yetkisi verilmiştir. Buna göre Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, 22 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen bölgede, Arifiye Belediyesi Encümeninin; 03/02/2016 tarih ve 2016/24 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 24/05/2016 tarihli; 1605 sayılı yazısı.
 
14- (286) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1635 ada 1 parsel nolu taşınmaz 339 nolu iş merkezi 2.Katındaki 133(kapı no: 223), 134(kapı no: 224), 135(kapı no: 225), 136(kapı no: 226), 138(kapı no: 228), 139(kapı no: 229), 140(kapı no: 230), 141(kapı no: 231), 142(kapı no: 232) ve 143(kapı no: 233) bağımsız bölüm nolu iş yerlerinin Adapazarı İlçesi Halk Kütüphanesi olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 34-g maddesi hükmüne göre T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına 15 yıl süreyle bedelsiz tahsisi, Belediyemiz mülkiyetinde olmayan Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1635 ada 1 parsel nolu taşınmaz 339 nolu iş merkezi 2. katındaki 132(kapı no: 222), 137(kapı no: 227), 144(kapı no: 234) bağımsız bölüm nolu iş yerlerinin Adapazarı İlçe Halk Kütüphanesi olarak kullanılmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesinin 3. bendine göre kamulaştırılmasına ilişkin 25/05/2016 tarihli; 1612 sayılı yazısı.
 
15- (287) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, D-100 Karayolu ile Karasuyolu Caddesini birbirine bağlayan Erenler İlçesi Kozluk Mah., Adapazarı İlçesi Taşlık Mah. ve Yağcılar Mah.sinden geçen 1/1000 uygulama imar planında 40,00 mt. genişliğindeki imar yolunda kalan listedeki taşınmazlar ile bu bölgede 3194/18. Mad. göre Erenler İlçesi 54 nolu düzenleme sahasında yapılan Arazi ve Arsa düzenlemesi sonucu 40,00 mt. genişliğindeki imar yolunda kalan listedeki pasif parsellerde bulunan yapıların bu kanunun “ kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan yapılar, belediye veya valilikçe kamulaştırılmadıkça yıktırılamaz” hükmü gereğince kamulaştırılması için 2942/ 27. Mad. göre Acele Kamulaştırma Kararı alınacağından bu kanunun 5. Mad. 3.bendine göre karar alınmasına ilişkin 26/05/2016 tarihli; 1620 sayılı yazısı.