ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

21.07.2016 Tarihli Encümen Toplantısı


 
 
T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 21 Temmuz 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 TE YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

1- (353) Mali Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi; 27L/1 Pafta, 633 Ada, 147 Parsel (2.150,70 m2) üzerinde yapılan, ekli liste ve kat planında bağımsız bölümleri belirtilmiş olan birinci katta 14 adet işyerinin büro ofis, eczane, medikal ve gözlükçü olarak, zemin katta 14 adet işyerin sadece; eczane, gölükçü ve medikal olarak satış işi ihalesi, 2886 Devlet İhale Kanunun hükümleri doğrultusunda, Belediye Encümeninin 12/05/2016 tarih ve 246 sayılı kararı ile ekte yazılan şahısların adına ihalesi yapılmıştır. İlgili Kanunun 57. Maddesinde ‘‘Satışlara ilişkin ihalelerde onaylanan ihale kararının bildirilmesini takiben, belirtilen süre içinde müşterinin ihale bedelini ve müşteriye ait bulunan vergi, resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir.’’denilmektedir. İlgili Kanun Hükümlerine göre kendisine tanınan yasal süre içerisinde ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin; ihaleden doğan haklarının iptal edilip, geçici teminatlarının irat kaydedilmesi ayrıca İçişleri Bakanlığınca verilecek yasaklama kararına istinaden (tüm ihalelerden) gerekçeli kararın alınmasına ilişkin 18/07/2016 tarihli; 2122 sayılı yazısı.
 
2- (354) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin denetimindeki Merkez Taksi durağında Cemal KORKUT 54 T 0130 plakalı ticari araç ile hat sahibi olarak çalışmakta olduğu hattının çalışma ruhsat hakkını 18/07/2016 tarihli dilekçeyle İlay DURMAZ adına devredilmesine ilişkin 19/07/2016 tarihli; 1342 sayılı yazısı.
 
3- (355) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz denetimindeki Kargalıhanbaba Özel Halk Otobüs hattında, Aytekin YELTİK 18/07/2016 tarihli dilekçesi ile 25/16 kayıt numarası ile işletici olarak çalışmakta olduğu hissesinin geçici çalışma ruhsat hakkını annesi Hikmet YELTİK adına devir talebine ilişkin 20/07/2016 tarihli; 1353 sayılı yazısı.
 
4- (356) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 07/04/2016 tarihli; 1383424 sayılı dilekçe ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Mezarlık alanında kalan Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi 575 ada 15 parsel nolu taşınmazdaki Bünyamin Mert Bürtek’e ait olan ½ hissenin (2609,00 m2) kamulaştırılması talep edildiğinden, Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi 575 ada 15 parsel nolu taşınmazdaki Bünyamin Mert BÜRTEK’e ait olan ½ hissenin (2609,00 m2) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesinin 3. bendine göre mezarlık olarak kamulaştırılmasına ilişkin 18/07/2016 tarihli; 2487 sayılı yazısı.
 
5- (357)  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi 573 ada 26 parsel nolu taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesinin 3. bendine göre mezarlık olarak kamulaştırması Belediyemiz Encümeninin 07.04.2016 tarih ve 201 nolu kararı ile uygun görülmüştür. Bahsi geçen taşınmaz ile ilgili 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. maddesinin değişik 4650/3. maddesi gereğince Uzlaşma Komisyonu toplantısı yapılmış, Uzlaşma Komisyonu tarafından taşınmaz hissedarlarından Emine UVALI-Mecit UVALI- Özcan UVALI- Sebahattin UVALI’ya 34.745,00TL(otuzdörtbinyediyüzkırkbeşlira) teklif edilmiş ve taşınmaz maliklerinin vekili Av. Özgür KINALI tarafından bu bedel kabul edilmiştir. Bedelin kabul edildiğine dair tutanak düzenlenerek imza altına alınmıştır. Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi 573 ada 26 parsel nolu taşınmaz hissedarlarından Emine UVALI - Mecit UVALI - Özcan UVALI - Sebahattin UVALI’ya ait hissenin 34.745,00? (otuzdörtbinyediyüzkırkbeşlira) bedelle mezarlık olarak kamulaştırılmasına ilişkin 18/07/2016 tarihli; 2494 sayılı yazısı.
 
6- (358)  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1618 ada 1 parsel nolu taşınmaz 322 nolu iş merkezindeki 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ve 93 bağımsız bölüm nolu iş yerleri ile 1619 ada 1 parsel nolu taşınmaz 323 nolu iş merkezindeki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 89, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79,80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ve 93 bağımsız bölüm nolu iş yerinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18-e ve 75-d maddesine göre eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Sakarya Üniversitesine tahsisi, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi Belediyemiz Meclisinin 11.07.2016 tarih ve 7/464 nolu kararı ile kabul edildiğinden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Üniversite Alanında kalan, Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1618 ada 1 parsel nolu taşınmaz 322 nolu iş merkezi ile 1619 ada 1 parsel nolu taşınmaz 323 nolu iş merkezindeki toplam 170 adet iş yerlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 34-g maddesine göre eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Sakarya Üniversitesine tahsisine ilişkin 19/07/2016 tarihli; 2499 sayılı yazısı.
 
7- (359) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediyesi Başkanlığının 01/07/2016 tarihli ve 95691940.310.99-997-4786 sayılı yazısı ile, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 77 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılması Serdivan İlçe Belediyesi Encümeninin 26/05/2016 tarih ve 243 nolu kararıyla uygun görülmüştür. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi ile Büyükşehir Belediyelerine “… Büyükşehir içindeki belediyelerin parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek” yetkisi verildiğinden, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 77 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda, Serdivan Belediyesi Encümeninin 26/05/2016 tarih ve 243 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 19/07/2016 tarihli; 2504 sayılı yazısı.
 
8- (360) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Akyazı İlçe Belediyesine ait olan Akyazı İlçesi, Taşburun Mahallesi, 116 ada, 1 nolu parselde ekli krokide A harfi ile gösterilen 478,32m2 alan, 116 ada 3 nolu parselde B harfi ile gösterilen 37,65m2 ve C harfi ile gösterilen 59,71 m2 alanlar üzerinde köprü yapılması amacıyla Belediye Başkanlığımız adına tahsisinin alınması, tahsis ile ilgili iş ve işlemler için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi Belediyemiz Meclisinin 11/07/2016 tarih ve 7/465 nolu kararı ile kabul edildiğinden, bahsi geçen taşınmazların üzerinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 34-g maddesine göre ‘‘ köprü yapılması amacıyla ’’ Belediyemize tahsisi hususunda karar alınmasına ilişkin 19/07/2016 tarihli; 2506 sayılı yazısı.
 
9- (361) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Akyazı Belediyesine ait olan Akyazı İlçesi, Yongalık ve Ballıkaya Mahalleleri arasında yapılacak köprüye isabet eden 181 ada 35 nolu parselde ekli krokide A harfi ile gösterilen 2.461,11m2 alanın köprü, yol yapılması amacıyla Başkanlığımız adına tahsisinin alınması, tahsis ile ilgili iş ve işlemler için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi Belediyemiz Meclisinin 11/07/2016 tarih ve 7/466 nolu kararı ile kabul edildiğinden, bahsi geçen taşınmazların üzerinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 34-g maddesine göre ‘‘ köprü, yol yapılması amacıyla ’’ Belediyemize tahsisine ilişkin 19/07/2016 tarihli; 2510 sayılı yazısı.
 
10- (362) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi 53 nolu düzenleme bölgesinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılması ve hazırlanan parselasyon planlarının İmar Kanununun 19. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7b ve 7c maddeleri uyarınca onaylanması Belediyemiz Encümeninin 12.05.2016 tarih ve 237 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup Belediyemiz ilan panosunda 23.05.2016-23.06.2016 tarihleri arasındaki askı sürecinde 3 adet itiraza karar verilerek hazırlanan parselasyon planının 3194 sayılı İmar kanununun 19. maddesine göre onaylanmasına ilişkin 20/07/2016 tarihli; 2518 sayılı yazısı.
 
11- (363) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Arifiye İlçesi, Neviye Mahallesi G24-C-08-A- 1-A, G24-C-08-A-1-B, G24-C-08-A-2-A, G24-C-08-A-2-D, G24-C-08-A-1-C ve G24-C-08-A-1-D paftaları içerisinde belirlenen 24 nolu düzenleme bölgesinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanunun Ek-1 Maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılması ve hazırlanan parselasyon planının 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesine göre onaylanması Arifiye İlçe Belediyesi Encümeninin; 22/06/2016 tarih ve 2016/140 nolu kararıyla uygun görülmüştür. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi ile Büyükşehir Belediyelerine “… Büyükşehir içindeki belediyelerin parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek’’ yetkisi verildiğinden, Arifiye İlçesi, Neviye Mahallesi G24-C-08-A-1-A, G24-C-08-A-1-B, G24-C-08-A-2-A, G24-C-08-A-2-D, G24-C-08-A-1-C ve G24-C-08-A-1-D paftaları içerisinde belirlenen 24 nolu düzenleme bölgesinde yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 21/07/2016 tarihli; 2520 sayılı yazısı.