ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

15/12/2016 Tarihli Encümen Toplantısı

                                                                                                                 T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 15/12/2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 TE YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

1- (758) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Küçüksöğütlü ve Söğütlü Mahallesi, 41 Nolu Düzenleme Bölgesi olarak belirlenen alanda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre onaylanarak 1 ay süreyle ilan edilmesi Belediyemiz Encümeninin 18.08.2016 tarih, 410 sayılı kararı ile uygun görüldüğünden, Askı sürecince 42 adet itiraz yapılmış olup, yapılan itirazlar neticesinde;  itirazlara yönelik nihai kararın Belediye Encümenince verilerek 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ve 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanununun Ek-1 maddesine göre yeniden hazırlanan Söğütlü İlçesi, 41 Nolu düzenleme bölgesine ait parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7b ve 7c maddelerine göre değerlendirilerek onaylanması ve 1 ay süre ile yeniden ilan edilmesine ilişkin15/12/2016 tarihli; 1492808 raferans sayılı yazısı.
 
2- (759) Zabıta Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz Zabıta ekiplerince şehrin muhtelif yerlerinde yapılan denetimler sırasında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine aykırı davranışlardan dolayı tanzim edilen 138 adet İdari Yaptırım Karar Tutanaklarının görüşülerek karar alınması talebine ilişkin 12/12/2016 tarihli; 1401 sayılı yazısı.
 
3- (760) Zabıta Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halinde 46 nolu dükkanın tahsis sahibi olan Bedri PARMAKSIZOĞLU 15.09.2016 tarihinde vefat etmiş olup, 28.09.2016 tarihinde veraset ilamı çıkarılmıştır. Kanuni mirasçılar arasında anlaşma sağlanmış, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Halinde 46 nolu dükkan üzerinde bulunan haklarından feragat ederek hak ve hisselerinin tamamını Yavuz PARMAKSIZOĞLU adına devrine ilişkin 14/12/2016 tarihli yazısı.
 
4- (761) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliğimiz gereği 16/10/2016-28/11/2016 tarihleri arasında yapılan denetimler sonucu oluşturulan tutanaklar (dosyası ekte bulunmakta olup, yapılan işlemler karşılığı idari para cezalarının hat sahiplerinden tahsiline yönelik karar alınmasına ilişkin 08/12/2016 tarihli; 1447 sayılı yazısı.
 
5- (762) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Cem ÖZKAYA adına kayıtlı 54 S 2664 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 09/12/2016 tarihli dilekçeyle Salih ÜLKER adına devrine ilişkin 12/12/2016 tarihli; 2484 sayılı yazısı.
 
6- (763) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Metin ÖZTÜRK adına kayıtlı 54 S 1912 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 06/12/2016 tarihli dilekçeyle Şaban ÖZDEMİR adına devrine ilişkin 12/12/2016 tarihli; 2485 sayılı yazısı.
 
7- (764) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Şaban AŞAN adına kayıtlı 54 S 1748 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 11/11/2016 tarihli dilekçeyle Yaşar KARAGÜZEL adına devrine ilişkin 12/12/2016 tarihli; 2483 sayılı yazısı.
 
8- (765) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mülkiyeti Belediyemize ait olup Belediyemiz Meclisinin 12.01.2015 tarih ve 1/32 nolu kararına istinaden 30.04.2015 tarih ve 194 nolu Encümen kararı ile Klinik Laboratuar Merkezi olarak kullanılmak üzere Sakarya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğüne tahsisi yapılan Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1431 ada 1 parsel 113 Nolu İş Merkezi 2. Kat 201, 213, 214, 215, 216, 217 ve 218 kapı nolu iş yerlerinin İlimizde acilen Göçmen Sağlığı Merkezi açılmasına ihtiyaç duyulduğundan tahsis amacının değiştirilerek 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddeleri hükmüne göre Belediye Meclisince alınan 12.01.2015 tarih ve 1/32 nolu karara istinaden Belediye Encümenin 30.04.2015 tarih ve 194 nolu kararı ile yapılan tahsisin iptal edilerek söz konusu iş yerlerinin Adapazarı Toplum Sağlığı Merkezine bağlı “Göçmen Sağlığı Birimi” olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 34-g maddesine göre Sakarya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğüne tahsisine ilişkin  ilişkin 15/12/2016 tarihli; 1499163 raferans sayılı yazısı.
 
9- (766) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan (Otuzikievler) Mah.1964 ada, 1 nolu parselde ekte sarı renk ile gösterilen ve 35 mt.lik yol projesinde kazı alanında kalan bina Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın ilgi yazısında da belirtildiği üzere tehlike arz ettiğinden bu binanın kamulaştırılması gerekmektedir. Adalı Serdivan (Otuzikievler) Mh. 1964 ada, 1 nolu parselde 35 metrelik yol projesinde kazı alanında kalan bina 2942/4652 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. Mad.3. ben. göre kamulaştırılmasına ilişkin 12/12/2016 tarihli; 3321 sayılı yazısı.
 
10- (767) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi’nde 20 m’lik imar yolunda kalan 154 ada 126 nolu parsel (eski) üzerinde bulunan ekli krokide gösterilen 1 adet yapının 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesinin 3. bendine göre kamulaştırılmasına ilişkin 13/12/2016 tarihli; 3331 sayılı yazısı.
 
11- (768) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Aşağı Kirazca Mahallesinde 20 m’lik imar yolunda kalan 1610 (eski 113) ve 1616 (eski 1342) nolu parseller üzerinde bulunan ekli krokide gösterilen 2 adet yapının 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesinin 3. bendine göre kamulaştırılmasına ilişkin 15/12/2016 tarihli; 1497504 raferans sayılı yazısı. talebi.
 
12- (769) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hamiyet SÖNMEZ ve Yalçın SÖNMEZ’in 30/11/2016 tarihli; 20178 sayılı dilekçe ile Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi, 961 ada, 11 nolu 1.500,00 m2 yüzölçümlü parseldeki Hamiyet SÖNMEZ’in 8,48 m2 hissesi ve Yalçın SÖNMEZ’in 7,06 m2 hisselerinin kamulaştırılması talep edildiğinden, söz konusu hisselerin 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesinin 3. bendine göre kamulaştırılmasına   ilişkin 15/12/2016 tarihli; 1499456 raferans sayılı yazısı.
 
13- (770) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 80 Nolu Düzenleme bölgesi olarak belirlenen alan için alınan 27/10/2016 tarihli ve 627 sayılı Encümen Kararımızın iptal edilerek, Serdivan Belediye Encümeninin 06.10.2016 tarihli ve 433 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planları ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden, dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin15/12/2016 tarihli; 1500350 raferans sayılı yazısı.
 
14- (771) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi, G24b23a1c, G24b23a1d, G24b23a3a ve G24b23a4b nolu paftaları kapsayan alanda belirlenen 86 nolu düzenleme bölgesinde yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının  onaylanmasına ilişkin15/12/2016 tarihli; 1500275 raferans sayılı yazısı.
 
15- (772) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Söğütlü Mahallesi, 42 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda yeniden hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre onaylanarak yeniden 1 ay süreyle ilan edilmesine  ilişkin15/12/2016 tarihli; 1500212 raferans sayılı yazısı.
.