ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

02/06/2016 Tarihli Encümen Toplantısı

  
                                                                                                         T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 02 HAZİRAN 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 TE YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.
 
1- (289) Zabıta Dairesi Başkanlığının, 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 14. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi ile aynı kanununa bağlı olarak yayınlanan 07/07/2012 tarihli Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Haller Hakkında Yönetmeliğin 27 ve 48. maddelerine istinaden; “Malların etiketlenmesine ilişkin yönetmelikteki usul ve esaslara aykırı hareket edilmesi” fiilinin işlenmesi nedeniyle Süleyman BÜYÜKSOLAK’a Hal Şube Müdürlüğü denetim personellerince kesilen 130,00-TL İdari Para Cezasının tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yetkili Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz yolu açık olmak şartıyla, tahsil edilmesi  hususunda karar alınması talebine  ilişkin 31/05/2016 tarihli; 86 sayılı yazısı.
 
2- (290) Zabıta Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz Zabıta ekiplerince şehrin muhtelif yerlerinde yapılan denetimler sırasında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine aykırı davranışlardan dolayı tanzim edilen 28 adet İdari Yaptırım Karar Tutanaklarının görüşülerek karar alınması talebine ilişkin 01/06/2016 tarihli; 680 sayılı yazısı.
 
3- (291) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin denetimindeki Korucuk Özel Halk Otobüs Hattında Fedayil GÜNLÜ %50 hisseli Mesut KILINÇ   %50 hisseli  olarak 06/1 kayıt numarası ile işletici olarak çalışmaktadır. Fedayil GÜNLÜ  adına kayıtlı %50 hissesinin geçici çalışma ruhsat hakkını 25/05/2016 tarihli dilekçeyle  Samet KILINÇ’a devredilmesine ilişkin 25/05/2016 tarihli; 979 sayılı yazısı.
 
4- (292) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Sakarya İli Adapazarı İlçesi Tuzla Mahallesi       ( tapulamada Yağcılar Mahallesi) 51 nolu düzenleme bölgesinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılması ve hazırlanan parselasyon planlarının İmar Kanununun 19. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7b ve 7c maddeleri uyarınca onaylanması Belediyemiz Encümeninin 17.03.2016 tarih ve 152 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, Belediyemiz ilan panosunda 29.03.2016-29.04.2016 tarihleri arasındaki askı sürecinde 15 adet itiraz yapılmıştır. İtirazlar neticesinde hazırlanan parselasyon planının 3194 sayılı İmar kanununun 19. maddesine göre onaylanmasına ilişkin 30/05/2016 tarihli; 1643 sayılı yazısı.
 
5- (293) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  SASKİ Genel Müdürlüğünün 25/05/2016 tarih ve 3291 sayılı yazısı ile, Sakarya İli, Geyve İlçesi, Günhoşlar Mahallesi, Halidiye Mahallesi, Saraçlı Mahallesi, Taraklı İlçesi, Dışdedeler Mahallesi, Harkköy Mahallesi ve Pamukova İlçesi, Mekece Mahallesi sınırları içerisinde yapılacak olan tesisler ve bu tesislerin yanında bulunan mevcut tesislerin (su deposu) ormanlık alanda kalan kısımlarına izin alınması  ilişkin 30/05/2016 tarihli; 1650 sayılı yazısı.
 
6- (294) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının ,  Serdivan İlçesi, Adalı Sedivan Mahallesi, 132 ada, 9 parsel nolu taşınmaz üzerinde (İl Özel İdaresinden Belediyemize geçen ) 23.07.2008 tarihli ve 14130 yevmiye nolu intifa hakkı (Başlama tarih: 23/07/2008 Süre:25 yıl) şerhinin terkin edilmesine ilişkin 30/05/2016 tarihli; 1633 sayılı yazısı.
  
7- (295) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi G24-B- 22-C-2-C, G24-22-C-2-D, G24-B-22-C-3-A,G24-B22-C-3-B ve G24-B23-D-4-A paftaları içerisinde belirlenen 72 nolu düzenleme bölgesinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılmasına ve hazırlanan parselasyon planının 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesine göre onaylanması Serdivan Belediyesi Encümeninin; 25/02/2016 tarih ve 77 nolu kararıyla uygun görülmüş olup hazırlanan parselasyon planının 3194 sayılı İmar kanununun 19. maddesine göre onaylanmasına ilişkin 01/06/2016 tarihli; 1676 sayılı yazısı.
 
8- (296) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi G24-C-03- B-3-C ve G24-C-04-A-4-D paftaları içerisinde belirlenen 27 nolu düzenleme bölgesinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanunun Ek-1 Maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılması ve hazırlanan parselasyon planının 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesine göre onaylanması Arifiye Belediyesi Encümeninin; 27/04/2016 tarih ve 2016/93 nolu kararıyla uygun görülmüş olup hazırlanan parselasyon planının 3194 sayılı İmar kanununun 19. maddesine göre onaylanmasına ilişkin 01/06/2016 tarihli; 1677 sayılı yazısı.
 
9- (297)  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesinde bulunan 8479 parsel nolu, (1.038,00 m2) taşınmaz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Otopark Alanında kalmakta olup kamulaştırılması gerekmektedir. Sakarya İli, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesinde bulunan 8479 nolu parselin 2942/4652 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. Maddesinin 3.bendine görekamulaştırılmasına ilişkin  ilişkin 02/06/2016 tarihli; 1695 sayılı yazısı.